Homework

                                  Homework Assignments 2018-2019 School Year

 

K1: Homework Assignment
*   Sis. Haya
*   Sis. Gul

K2: Homework Assignment
*   Sis. Sabina
*   Sis. Annie

L1 G:   Homework Assignment
*   Sis. Gadir

L1 B:   Homework Assignment
*   Sis. Fatiha
*   Br. Muddassir

L2 G:   Homework Assignment
*   Sis. Soad

L2 B: Homework Assignment
*   Br. Ahmed
*   Sis. Qudsia

L3 G: Homework Assignment
*   Sis. Samah
*   Sis. Qudsia

L3 B: Homework Assignment
*   Br. Beder

L4: Homework Assignment
*   Sis. Maha
*   Br. Mohammad

L5: Homework Assignment
*  Sis. Walaa

L6: Homework Assignment
*   Sis. Samah
*   Br. Omar
*   Sis. Quasia

Coding 2 Elective Class: Homework Assignment
*   Br. Asim

  • First Assignment Click Here!